accionistes

22 Març, 2019

Quins són els drets dels accionistes en una junta general?

Jordi Carrillo Professor associat de la UPF BSMA les societats de capital, per bé que el propietari acostuma a tenir coneixement dels seus drets i deures, això no és tan freqüent quan es tracta d’accionistes minoritaris. És a dir, les persones que han comprat una petita participació d’una companyia, sigui cotitzada o no. En qualsevol cas, s’estigui en una posició o una altra, conèixer els drets que tenim com a accionistes és molt rellevant per tal de poder defensar-los quan calgui.Així mateix, de vegades s’han implantat algunes idees equivocades sobre què implica realment ser accionista minoritari: entre d’altres, considerar que pràcticament no es tenen drets o que, encara que nominalment es puguin tenir, poder exercir-los és complicat i costós.D’altra banda, per bé que la Llei de societats de capital, en diversos dels seus apartats, distingeix entre societats limitades i anònimes, en la realitat del trànsit mercantil les diferències són més apreciables quan es distingeix entre societats no cotitzades i cotitzades. En aquestes últimes, els deures d’informació i transparència que exigeix a les empreses la Llei del mercat de valors suposen que els accionistes puguin tenir més informació i més actualitzada.Tradicionalment s’ha distingit entre dos tipus de drets: els econòmics i els polítics. Mentre els primers fan referència a la retribució monetària que s’obté pel fet de ser propietari d’una acció, en el segon cas ens trobem davant de la possibilitat que qualsevol accionista d’una companyia té de participar en la gestió de l’empresa.Els drets principals que representen aquestes dues categories serien el dret al dividend i el dret de vot, respectivament. Pel que fa al primer, per bé que existeix com a tal, l’empresa no està obligada a repartir-lo. Seguint les normes de decisió empresarial, serà la majoria del capital la que decideixi si efectivament hi haurà alguna distribució o no del resultat de l’exercici.Pel que fa al dret de vot, a diferència de l’anterior, no és inherent a la condició de soci, ja que es pot donar sense tenir aquest dret polític. Segons el tipus de decisió que es prengui, caldrà l’acord d’una majoria més o menys reforçada del capital.Per bé que és cert que els drets es poden exercir durant tot l’any, la realitat és que és la junta d’accionistes és el moment més important per exercir-los efectivament. Es tracta de la reunió en la qual es prenen les decisions principals i se sotmet a examen dels socis tot el que sigui rellevant a nivell econòmic per al futur de la societat.Conèixer els drets i els deures dels accionistes ha estat el tema principal de la sessió que ha impartit Jordi Carrillo a Barcelona, que forma part del programa de formació per a accionistes Aula de CaixaBank. L’objectiu d’aquestes jornades, que organitza el Departament de Relació amb Accionistes de l’entitat, és difondre coneixements relacionats amb els mercats financers i l’economia. Aquest any, CaixaBank impartirà 16 cursos per tot el territori espanyol en ciutats com Madrid, València o Bilbao. En aquestes sessions, els experts tractaran temes tan diversos com en què consisteix la inversió socialment responsable des del punt de vista d’un accionista, perspectives i riscos de l’economia global o l’anàlisi fonamental i tècnica del mercat de valors, entre d’altres.

CORPORATIU
01 Juliol, 2011

”la Caixa” culmina la reorganització del Grup

CaixaBank ja és una realitat. El nou banc cotitzat, a través del qual ”la Caixa” exercirà de manera indirecta la seva activitat financera, actuarà sota la marca de ”la Caixa” i els clients no hauran de realitzar cap canvi ni gestió, ja que tots els productes i serveis es mantindran sense modificacions de numeració i amb les mateixes condicions. A més, els clients podran seguir operant a través de Línia Oberta, com fins ara, des de www.lacaixa.es. D'aquesta manera,  ”la Caixa” ha culminat la reorganització del Grup, anunciada a finals de gener i aprovada per l'Assemblea General de ”la Caixa” i la Junta d'Accionistes de Criteria CaixaCorp, amb l'objectiu d'anticipar-se a les noves circumstàncies, mantenint la naturalesa jurídica de ”la Caixa” i els valors del seu model de caixa d'estalvis. El nou CaixaBank (www.caixabank.com) neix com a líder en solvència entre els grans grups financers espanyols, amb una excel·lent base de capital i el menor ràtio de morositat, i manté el seu lideratge en banca minorista al mercat espanyol, a més de situar-se com el desè banc de l'eurozona per capitalització borsària. CaixaBank agrupa el negoci financer traspassat per ”la Caixa”, les participacions en entitats financeres internacionals, el negoci assegurador i les participacions en Telefónica i Repsol. La nova estructura del Grup ”la Caixa” (www.lacaixa.com) permet  preservar allò que és essencial: mantenir i potenciar l'Obra Social i ser fidel als seus valors fundacionals, com el compromís de servei als clients i a la societat en general, el lideratge, la confiança, el rigor, la qualitat, la proximitat a les persones, la seguretat i la prudència.

CORPORATIU