resultats

20 Setembre, 2010

Responsabilitat Corporativa

La Responsabilitat Corporativa (RC) està despertant molt d’interès en els darrers anys en tots els sectors: àmbit empresarial i institucional, líders d’opinió, administracions i, també, públic en general. Des de finals dels noranta, han anat apareixent en el panorama internacional diferents iniciatives, codis i normes encaminats a promoure un comportament de les empreses més ètic, sostenible i respectuós amb la societat i el medi ambient. La responsabilitat corporativa consisteix a actuar d’acord amb els valors de confiança, compromís social i excel·lència en el servei, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament econòmic i social de l’entorn. Actualment, es considera que una empresa ha d’assumir la seva responsabilitat cap a la societat en la qual es desenvolupa, no solament actuant correctament com a entitat empresarial sinó, a més, intervenint activament en el desenvolupament de la comunitat, liderant les intervencions culturals, recolzant l’educació i afavorint polítiques de benestar social. Aquesta visió encaixa especialment amb la missió de les caixes d’estalvis, entitats històricament compromeses amb la seva Obra Social i el seu entorn. Per aquest motiu, “la Caixa” sobresurt actualment, segons els experts, en el desenvolupament de la RC. Segons l’estudi KAR de Responsabilitat Social Corporativa, elaborat per Ipsos, en el qual van participar 250 polítics, analistes, acadèmics i periodistes, “la Caixa” és avui dia l’empresa més valorada a Espanya per la seva aportació a la societat gràcies als seus programes de Responsabilitat Corporativa i a la seva Obra Social.

CORPORATIU
30 Novembre, 2009

El sector serveis a Europa no creix al ritme dels Estats Units

El Servei d’Estudis de “la Caixa”, en el seu informe mensual de novembre, publica que el creixement de la zona de l'euro ha estat clarament per sota del que ha tingut els Estats Units durant les últimes dècades. Des del 1995, el creixement mitjà de la zona de l'euro s'ha quedat en l'1,9%, mentre que en l'economia nord-americana ha assolit el 2,7%. L'evolució del sector serveis és un dels factors que ha influït en aquest desajustament. En el conjunt de la Unió Europea, més de dues terceres parts dels treballadors es localitzen en el sector serveis, i la seva contribució al creixement s'ha situat al voltant del 75% durant la darrera dècada. A més, el seu bon funcionament és vital perquè altres sectors puguin maximitzar la seva capacitat productiva. Un sistema financer desenvolupat o unes bones xarxes de comunicació i transport són essencials per al creixement de la indústria. La principal raó de la gran reforma que vol ser la Directiva de Serveis és el patent endarreriment de la major part dels països de la Unió Europea en el desenvolupament del sector terciari. Aquesta directiva té tres objectius principals: reduir els obstacles a l'entrada de nous competidors, impulsar el comerç de serveis entre països i harmonitzar la regulació a nivell europeu. Aquesta directiva afectarà a totes les empreses del sector, llevat de les que estiguin subjectes a una regulació específica a nivell sectorial, com el sector financer, els serveis socials o la sanitat. Els efectes positius que s'esperen de l'entrada en vigor de la directiva són substancials. En l'actualitat, una empresa o un professional que vulgui exportar els seus serveis o que vulgui instal·lar-se en altres països de la Unió Europea s'ha d'informar primer i després s'ha d'adaptar a les regulacions específiques de cada país. La reducció de les barreres d'entrada, i al comerç en general, augmentarà la pressió competitiva sobre les empreses i, per tant, l'eficiència i el creixement del sector.

CORPORATIU